Sociale klausuler

Sociale klausuler 2021

Bedsted Friskole tilstræber at bidrage til at fremme det rummelige arbejdsmarked jf. gældende lovgivning om sociale klausuler.

Bedsted Friskole har gennem sin mindre størrelse, tætte samarbejde og inkluderende grundholdning mulighed for at tilbyde den støtte, opmærksomhed og fleksibilitet som borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ofte har brug for. Vi har p.t. ingen fastansatte, men en person i virksomhedspraktik, som falder under de sociale klausuler. Vi tilstræber i samarbejde med Tønder Kommunes Jobcenter konstant at tilbyde praktikpladser og løntilskudsansættelser til en borger, som har brug for et positiv og udviklende forløb. I de forudgående år har disse praktiker og midlertidige ansættelser i løntilskud omfattet både SFO, serviceområdet og undervisning.

Vi vil altid prioritere fastholdelse af vores ansatte – også i svære situationer fx ved længerevarende sygdom, og vi forsøger så vidt muligt at imødekomme de ansattes ønsker om orlov, efteruddannelse, særlig hensyntagen m.m.

 

Forebyggelse/fastholdelse

Gennem løbende udarbejdelse af fysisk og psykisk APV med efterfølgende prioritering og gennemførelse.

Ved gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Gennem en i fællesskab udarbejdet trivselspolitik for personalet.

Ved, i samarbejde med medarbejdere, at søge at finde løsninger, der giver mulighed for efteruddannelse, ændrede arbejdsområder eller mulighed for særlig tilrettelæggelse af arbejdet.

Gennem afholdelse af personaledage, hvor medarbejderne selv kan deltage i udformningen af skolens struktur, didaktik og pædagogik. På disse pædagogiske dage evalueres skolen som helhed og hverdagen justeres, så den er tilpasset personalets og eleverne evner og behov.

Gennem en flad ledelsesstruktur, der sikrer, at alle ansatte har indflydelse på deres arbejde og arbejdsdag.

Gennem fleksibilitet, der tilgodeser pludselig opståede situationer eller behov.

Integration/ ansættelse

Ved ansættelse af medarbejdere i løntilskud eller tilbud om virksomhedspraktik lægges vægt på, at arbejdsbetingelserne gives således, at den nødvendige aflastning opnås fx ved passende længde af arbejdsdage, behov for pauser, undgåelse af bestemte arbejdsstillinger eller anvendelse af særlige hjælpemidler.

Det tilstræbes, at borgeren udvikler sig under forløbet, og der afholdes derfor jævnlige samtaler mellem borger, jobkonsulenten og skolen. Der følges sammen med kontaktpersonen løbende op på udviklingen.

Der tilknyttes altid en fast kontaktperson.

Primo 2021 havde skolen 11 faste medarbejdere: 7 lærere, 1 leder, 1 pædagog, 1 sekretær og 1 rengøringsassistent, 1 pedel, 1 ikke uddannet lærermedhjælper og 1 ikke uddannet pædagogmedhjælper. Dertil kommer 1 lærer, der er ansat på timelønsbasis. Vi havde desuden 1 personer i virksomhedspraktik.