Evalueringer 2012

Første evaluering af undervisningen – september 2012

Første evaluering af undervisningen – september 2012
– Fælles evaluering med eleverne fra 3.-8. klasse

Hvordan går det på Bedsted friskole?

● Det går godt

Gode ting:

● Gode lærere – lytter til eleverne

● Få regler● Eleverne har det godt sammen

● Alle er gode ved hinanden

● Lærer mens vi har det sjovt

● Fællesskab

● Dejligt med eget valg i IF og kreativt fag

● VPP er godt, da der er mulighed for fordybelse

● KB er godt, da der ikke kun er frikvarter. Bevægelse hver dag

● IPAD er godt – god hjælp i hverdagen. Lige ved hånden

● Fællesspisning er godt, da der er mulighed for at tale sammen

● Plads og tid til alle elever● Der er større frihed

● Engelsk er sjovt i mellem

● Sofaerne er gode i klasserne

Ting der kan gøres bedre:

● For megen lærersnak i nogle timer

● Arbejdsniveau i morgenmodulet

● Sproget eleverne imellem kunne være bedre

● Uro i klassen til tider

● Morgentimerne kunne være mere praktiske – andre opgaver end udelukkende matematik og dansk

● Vi spiser sent, men man kan tage brød med i frugtfrikvarteret.

Ideer:

● Trivselstime en gang i ugen

● Evt. læsning i morgenmodulet i perioder

Handlinger

Det elever, der nævnte for meget lærersnak, blev inviteret til en yderligere snak. Det blev et meget positivt møde, som viste stor gensidig tillid, og hvor det viste sig, at de pågældende elever er så ivrige efter at komme i gang med arbejdet, at de har svært ved at afvente lærernes indledende forklaringer. Samtidig er de så målrettet, at snakken omkring emner også forventes altid at være meget målrettet.
Der blev for disse elever aftalt arbejdsmåder, som passer bedre til deres forventninger uden, at resten af klassen skal undvære den indledende snak, som de har brug for, og som de giver udtryk for at kunne lide.

Sproget mellem eleverne blev efterfølg-ende drøftet, og det viste sig, at der ikke var tale om de helt store fejltrin, og at problemet kun opstod i forbindelse regelbrud ved lege i frikvarterene.Det blev sat i fokus i en uge, og der blev snakket meget om, hvor vigtig det gode sprog er for hele miljøet. Denne snak fortsætter.

Uroen i klasserne begrænsede sig til en lille gruppe af elever, som efterfølgende selv valgte at sidde på en ny måde, så de ikke forstyrrer hinanden.

Der er aftalt forskellige, at mogenmodulets indhold skal varieres, så flere fag inddrages.

På forældremødet blev der snakket om nødvendigheden af, at eleverne har madpakke med til både frugt- og spisefri-kvarteret.

Læsning inddrages i morgenmodulet og ideen med trivselstimer arbejdes der videre med – Lige nu er trivselstimen en del af den daglige fællesspisning.

Overnatning på Rømø

Overnatning på Rømø

Fagligetest i dansk og matematik – oktober 2012

Fagligetest i dansk og matematik – oktober 2012

Testene forløb som forventet og gav ved den efterfølgende drøftelse ikke anledning til særlige generelle indsatser i forhold til undervisningen i de to fag ud over en aftale om særlig opmærksomhed overfor enkelte elevers udfordringer.

Undervisningsmiljøvurdering – november 2012

Vurderingen blev gennemført med udgangspunkt i DCUM’s spørgeskema omkring undervisningsmiljø.
En efterfølgende gennemgang af af besvarelserne viste at eleverne generelt har en meget positiv holdning til det sociale miljø på skolen og selve undervisningen.
Mobning og drillerier er der ingen tegn på, og eleverne befinder sig godt i deres klasser. De giver udtryk for, at de har gode sociale fællesskaber i klasserne og et godt tillidsfuldt forhold til lærerne.
En enkelt besvarelse nævnte, at der var konflikter i en bestemt klasse, men en efter følgende drøftelse med klassens elever viste, at der, som så ofte i spørgeskemaer, var tale om en anderledes fortolkning af selve spørgsmålet. I klassen er der naturligvis som i alle sociale fællesskaber uenigheder, men de bliver generelt løst mellem eleverne før der opstår egentlige konflikter.
Med hensyn til udearealer blev der i spørgeskemaet nævnt, at der ikke er nok forskellige legemuligheder på skolens legeplads. En kommentar, som blev videregivet til ledelsen og bestyrelsen, som arbejder videre med udfordringen i løbet af foråret 2013.

Frivillige nationale test – november/december 2012

Alle test blev gennemført. Der blev anvendt både pc og iPads.
Vores mål var, at testresultaterne skulle ligge på eller over det nationale gennemsnit. De nationale test er fortrolige, så testresultaterne kan ikke offentliggøres, men vi nåede vores mål.
Testene gav også ny indsigt i, på hvilke faglige områder enkelte elever møder særligt store udfordringer, og det har bevirket, at vi fra januar 2013 har udvidet vores støtteundervisning med 2 lektioner, for at kunne yde ekstra hjælp til disse elever.