Privatlivspolitik

Bedsted Friskoles data- og privatlivspolitik

Juli 2019

1. GENERELT

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“privatlivspolitik”) beskriver, hvordan Bedsted Friskole indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.bedstedfriskole.dk.
 2. Vores ydelser er rettet mod kunder (forældre), og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om de generelle oplysninger, som en indskrivning på skolen kræver.
 3. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.
 4. Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via andre kilder.
 5. Bedsted Friskole er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Bedsted Friskole kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.
 6. Vi benytter ikke cookies på hjemmesiden.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL

 1. Når du besøger hjemmesiden www.bedstedfriskole.dk: Vi indsamler ingen oplysninger om de personer, der besøger vores hjemmeside. Man skal dog være opmærksom på, at der på hjemmesiden kan ske henvisninger til andre hjemmesider, som indsamler personoplysninger.
 2. Når du indskriver dit barn hos os os: Vi indsamler oplysninger om forældrenes/plejeforældrenes og barnet navn, cpr. nr., postadresse. Vi har også brug for at indsamle e-mail, telefonnummer og betalingsmåde samt navn på evt. tidligere skoler, som barnet har gået på.
 • Formålet med denne behandling er fortrinsvis, at vi kan tilknytte barnets og forældrene til vores systemer samt videregive oplysningerne bopælskommunen og undervisningen.
 1. Når du ringer for at indskrive dit barn eller kommunikere med os i øvrigt:
  Vi indsamler oplysninger, som du giver os, til brug for at kunne tage stilling til dit spørgsmål eller muligheden for indskrivning samt kunne svare på din henvendelse. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger.
 • Formålet med behandlingen er svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning omkring mulighed for indskrivning.
 1. Når du repræsenterer en leverandør (fx. sælger eller konsulent):
  Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.
 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 1. Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov.
 2. Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Bedsted Friskole er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Se liste over databehandleraftaler på flowchart over persondata.

4. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om rådgivning slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
 2. Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er ophørt (barnet udskrivning). Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

5. DINE RETTIGHEDER

 1. Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.
 2. Indsigtsretten
 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontor@bedstedfriskole.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 1. Retten til berigtigelse
 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 1. Retten til sletning
 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 1. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 1. Retten til indsigelse
 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
 1. Retten til at tilbagekalde samtykke
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder tilladelse til elevkørsel, fotografering osv.
 1. Retten til at klage
 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. KONTAKTOPLYSNINGER

 1. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os pr. mail på ks@bedstedfriskole.dk eller pr. telefon på 42954535.

7. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

 1. Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil den nye version af privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden