Lærermøde 4. marts 2021 (1. udvidede personalemøde som erstatning for vores pædagogiske dag)

Vi påbegynder planlægning af skoleåret 2021/22 – Fordeling af klasselærere

KLASSE ELEVER KLASSELÆRER KOMMENTAR
0-1 8+14 = 22 elever LB/LH LH: 0 kl. = 10 lekt. + støtte i 0-1 = 11 lekt.
2-3 6+13 = 19 elever IC KE/IC aftaler støtte på klassen
4-5 13+8 = 21 elever HS KE/HS aftaler støtte på klassen
6-7 8+6 = 14 elever AF SM kommer PÅ med AF omkring snak med pigegruppen
8-9 11+6 = 17 elever KR

Støttehold

(ER i 0. kl. lokale) 6 elever
4 elever fra 4/5 kl.
2 elever fra 2/3 kl. KE Ca. 13 lekt. i gruppen + 11 lekt. i 2/3 + 4/5

Vi drøfter struktur omkring morgenmodul og LÆS – skal dette bibeholdes.

Morgenmodul i 4.-9. klasse er stadig en god løsning for vores skole. Eleverne arbejder godt og selvstændigt, samtidig med at de får repeteret det, som de arbejder med i timerne. De har konstant mulighed for lærerhjælp, men er blevet rigtig gode til at hjælpe hinanden.

Læsemodulet bibeholdes. Den løsning, som vi har afprøvet, med at alle læs-timer er lærerstyret bliver permanent. Dermed er det faglig læsning i dansk og naturfag, der indgår i læsemodulet. Disse timer kan derfor skemalægges i de kommende skoleår skemalægges til disse fag.

Drøftelse omkring: Uddanner vi til eksamen eller uddanner vi til LIVET.

Vi tog udgangspunkt en kort beskrivelse af helhedsorienteret undervisning:
Helhedsorienteret undervisning er en bred ramme, der sætter fokus på det meningsskabende og det praksisnære, så eleverne oplever sammenhæng mellem det alment faglige, deres kompetencer og hverdagen. Pædagogisk og didaktisk er der derfor ikke én ”rigtig” metode, som skal bruges i en helhedsorienteret undervisning.
Der er i højere grad tale om en metode til at tilrettelægge undervisningen med et særligt blik for, hvad der skaber mening for eleven, og hvordan undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. I den konkrete undervisning vil det være forskelligt hvilken pædagogisk metodik, der egner sig bedst til at opnå dette. Det afhænger både af målgruppen og det emne, der undervises i. Nogle elever har gavn af, at undervisningen tilrettelægges problembaseret, mens andre elever har brug for mere støtte i undervisningen undervejs.

• Kan nærmiljøet komme mere ind i vores undervisning ved at tage udgangspunkt i nogle aktuelle problemstillinger fx ”Hvorfor er mange træer fældet i Bedsted skov” – Hvad rører der sig i byen – Sker der noget spændende, kan vi så tage ud og dokumentere og interview.
• Eleverne skal opdage at ting, de skriver kan læses af andre. Måske kan der laves små dokumentarfilm/nyhedsindslag til skolens eller borgerforenings hjemmeside.
• Vi snakker om at lave en blok – nyhedsbrev på hjemmesiden.
• Opslagstavlen i aula kan laves som ”redaktionsopslag” – ved morgensamling

Helhedsorienteret undervisning

KS så gerne at vores undervisning bliver problemorienteret/cases. Ting/undervisningen skal være vedkommende. Åbne opgaver som kan løses på mange forskellige måder. Problemet er at de grundlæggende færdigheder halter ved en del af eleverne.

Vi diskuterede, hvad der for os hører til den alsidige udvikling.
• Sociale og emotionelle kompetencer
• Demokratisk dannelse
• Samarbejde og interaktion
• Empati
• Selvbevidsthed
• Selvtillid
• Engagement

• Selvregulering/selvkontrol
• Vedholdenhed
• Initiativ
• Ansvarlighed
• Deltagelse
• Selvstændighed
• Kreativitet

• Faglig læring/udvikling
• Problemløsning
• Problemadfærd
• Motivation til at lære
• Målorientering

Samarbejde om selvproduceret materiale:
Vi snakkede om at huske at dele alle de opgaver i fagene og trivsel – lamineringer og forløb så ikke alle skal opfinde den dybe tallerken.
Der indrettes et ”kartotek” på SharePoint over materialer og hvor det ligger.

Elevens vej på Bedsted Friskole (Fra sidste års personalemøde)
Vi drøfter ”elevens vej”. Der er startet en del aktiviteter på de enkelte klassetrin lige fra skolehave til øget fokus på FN’s Verdensmål, men det kunne være dejligt at vi fik sat nogle faste aktiviteter på de enkelte klassetrin.

Næste møde (2. udvidede personalemøde i juni måned)

Dagsordenspunkter!
• Konkretisering af hvordan vi får gjort undervisningen mere vedkommen for eleven.
• Konkrete mål for, hvordan får vi undervisningen til at være mere åben over for det, der sker i lokalsamfundet.
• Fokus på IT. Hvordan indgår IT i undervisning? Får eleverne nok grundlæggende viden om IT eller lærer de ”bare” at bruge forskellige apps?