Lærermøde den 22. juni 2021 (2. udvidede personalemøde som erstatningen for pædagogisk dag).

Overordnet evaluering af skoleåret 2020-2021

Vi indleder med en drøftelse af, hvad hovedformålet med et skoleår er for os på Bedsted Friskole?

At flytte eleverne i deres personlige, sociale og faglige udvikling, ved at differentiere og målsætte ud fra hver enkel elev forudsætninger og udviklingsmuligheder.

Ud fra dette hovedformål evaluerer vi skoleåret generelt klasse for klasse:

Elevernes sociale liv har været svært i Corona tiden. Det gælder alle klasser, men indskolingen og eleverne i den tidlige pubertet har været særligt hård ramt.

For mange elever i indskolingen og på mellemtrinnet har Corona-tiden været en anledning til at øve sig i selvstændighed, da de har skullet klare sig selv (smøre mad – lave lektier – hjælpe hjemme). Det har øget deres personlige selvstændighed meget. Nogle få elever er det dog også gået den modsatte vej for. De er blevet mere og mere passive gennem Corona-tiden, og det har været svært for dem at følge onlineundervisningen uden konstant opfølgning og samarbejde mellem skolen og forældrene.

Fagligt har Corona tiden været svær på mange fronter for alle klasser, men der er ingen tvivl om, at 8. og 9. årgang har klaret sig fagligt bedst gennem hjemmeundervisningen. 8. og 9. havde den afklarethed og målrettethed, som var nødvendig for at følge og modtage undervisningen.
5., 6. og 7. årgang var sværere at motivere. Det var svært via pc’en at stimulere elevernes interesse og skabe den arousal af hjernen, som er nødvendig for, at ting indlæres og huskes. Elevernes medbestemmelse i undervisningen har også været svær at tilgodese i den ønskede udstrækning.

Undervisningen i de ældste klasser er blevet forstyrret en del af testningen, selvom der hurtigt blev fundet et system, så kun få elever ad gangen ventede på at blive testet.

Tiltag:

  • Sociale aktiviteter har fyldt mere end normalt i timerne efter, at de ældre elever igen er kommet tilbage fra hjemmeundervisningen, det vil vi stadig have fokus på i begyndelsen af kommende skoleår gennem fælles aktiviteter, som generelt vil have et fagligt islæt.
  • Til næste skoleår sættes ind med ekstra støtte til sps-elever. 11 lektioner ekstra i indskolingen og 13 timer ekstra på mellemtrinnet.
  • Vi vil fokusere på den helhedsorienterede undervisning, både gennem skolehaven og gennem oprettelsen af en online elevavis, som eleverne/klasserne på skift skal skrive indlæg til. Det skal være indlæg som artikler og billedfortællinger, der drejer sig omkring det, der forgår på skolen og i lokalsamfundet.
  • En del af den helhedsorienterede undervisning vil også være, at vi øger fokus på elevmedbestemmelsen i undervisningen gennem fælles drøftelser af mål og arbejdsmetoder i klasserne. Det er naturligvis noget, vi gør i forvejen, men også noget som har været svært under Corona-undervisningen, og som vi nu har chancen for at gøre mere ud af.

Evalueringstidspunkt:

Første evaluering af tiltagene vil ske i oktober måned både ved lærermøder og elevmøder.