Generalforsamling og tilsynserklæring

Referater fra generalforsamlinger
Generalforsamling!

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19.00 på Bedsted Friskole

Ca. 49 fremmødte

Generalforsamling i Bedsted Friskole med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Valg af protokolfører.
Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
Tilsynsrapport ved tilsynsførende Hejin Andreasen.
Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Bestyrelsen forelægger budgettet for 2017 til orientering.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
På valg er Linda Abrahamsen og Birthe Jørgensen som modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
På valg er Mathias Knudsen og Rikke Drøhse som modtager genvalg

Valg af suppleanter: fra forældrekredsen og fra skolekredsen.
Valg af tilsynsførende gælder kun for forældrekredsen
Indkomne forslag.
Godkendelse/bemyndigelse af byggeri og køb af jord
Eventuelt.

Valg af dirigent – Jens-Erik Sørensen

Valg af protokolfører – Birthe Jørgensen

Bestyrelsen aflægger beretning: Bestyrelsens beretning ved Linda Abrahamsen

Siden generalforsamlingen i 2016 har der i det første halve år været lidt mere ro på i forhold til ekstra opgaver. Vi har som altid haft travlt med opgaver som efterhånden er blevet til en tradition dog er der altid lige et skoleskema en trivselspolitik noget økonomi, der skal godkendes og ansættelse af mere personale.

Vi besluttede at hæve skolepengene med 25 kr. pr. mdr. Så prisen fra august blev hævet fra 950 kr. til 975 kr. pr.mdr. i 11 mdr. prisen på 945 kr. for SFO er uændret. Det er første gang prisen er hævet siden skolestart. Andre skoler hæver prisen hvert år. Vi ligger stadig i den lave ende.

Frem til sommerferien blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret, ikke mindst 9 klasse som skulle til eksamen. Dagen før sommerferien var eleverne på deres årlige sommertur, der blev holdt sommerafslutning og dagen sluttede med dimension hvor vi sagde farvel til 11 elever.

Ved generalforsamlingen sidste år nævnte jeg at var vi havde 62 elever. Første dag efter sommerferien startede der 60 elever.

august startede Lone også som støttepædagog, da nogle af eleverne har brug for ekstra støtte. Lone er faldet rigtig godt til. Vi får statstilskud til at dække ekstra støttetimer.
Skoleåret startede med den årlige ryste-sammen tur som gik til Favsbjerg Naturhostel ved Klovtoft.

I september blev vi allerede klar over at vi ville få et pladsproblem når vi kom til august 2017. Der skete lige pludselig noget efter at have meldt ud til vi var nødt til at indføre ventelister. Børn er meldt ind helt frem til skoleåret 2022/2023. Og med det vi ved i dag, vil der være 68 elever i 2022/2023. Årgangene i de mellem liggende år vil ligge på 82 elever, et enkelt år på 73 elever.

Det har været rigtig godt at forældrene har indskrevet deres børn så tidligt, det har gjort det nemmere når vi har haft elevtal at arbejde ud fra, når vi har drøftet pladsproblem på bestyrelsesmøderne. Der er også kommet en del elever ind løbende i skoleåret. Det har givet udfordringer i forbindelse med plads i de enkelte klasser. Alt dette har medført til det punkt på dagsordenen – Godkendelse/bemyndigelse af byggeri og køb af jord.

Arrangementer m.m.

Den første torsdag i november havde vi åbenskole som de fleste Friskoler på landsplan efterhånden har. Der var lavet små workshops, så man kunne få en fornemmelse af hvad skolen byder på, når man er elev her og der var mulighed for at lege på en motorikbane i hallen.

Vi bruger samtidig også dagen til den dag hvor man indskriver sit barn til det kommende skoleår. Indskrivning kan selvfølgelig ske hele året rundt.

Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Skolefesten blev i år ikke for hele sognet, der var simpelthen ikke plads. I stedet blev der budt på kaffe og kage ved generalprøven som en lille kompensation, fordi man ikke kunne være med til premieren. Det er en fornøjelse at være med til at arrangere disse arrangementer, når der er så stor en tilslutning. I er gode til at bakke op om det, der sker på skolen.

Vi har igen haft en ”alene hjemme” dag, hvor personalet havde en dag til planlægning af næste skole år m.m. Vi brugte dagen til at lave en anderledes dag for eleverne. I år havde vi allieret os med Pædagogseminariet i Aabenraa. Der kom ikke mindre end 33 pædagogstuderende. Temaet var bevægelse for en dag. De havde sammensat et program for dagen. Vores elever havde en super god dag og eleverne fra Aabenraa syntes det var dejligt at afprøve noget af det de lærte i teori på levende børn. Alle lærte noget den dag. Vi spiste varm mad sammen og sluttede dagen efter de havde ryddet op i klasserne.

Jeg vil gerne sige mange tak til de forældre som havde lyst og mulighed for at hjælpe med forplejningen og med at få dagen til at hænge sammen.

Vores fokusområde lige nu er selvfølgelig projekt pladsproblem.

PR gruppen arbejder videre med at oparbejde en god kontakt/samarbejde med børnehaver i området i det omfang som det kan lade sig gøre.

Bygningsudvalget kan altid finde noget at lave, skolegården har de fået godt styr på.

Vi har stadig ingen pedel. Vi har dog været så heldig at have Peter i nogle mdr. han har virkelig fået meget lavet.

Praktiske opgaver og grundig rengøring løser forældrene i fællesskab, når vi har vores 2 årlige arbejdsformiddage eller når vi har et konkret projekt. Der plejer at være god opbakning til arbejdsdagene.

Vi har nogle gode hjælpere som tager sig af udenoms arealerne ved Sputnik, foran skolen og skolegården. Det er ude af vores hænder og vi behøver ikke at tænke på om det bliver gjort for det gør det. Det er rigtig dejligt.

Alt det frivillige arbejde på skolen og den store opbakning fra lokalområdet førte til at TV2 fik interesse for os og vi fik god reklame i TV2 nyhederne/news, sågar på landsplan. Det var ikke med største begejstring man stillede op til interview, men hvad gør man ikke for skolen og sognet.

Til sidst vil jeg takke alle jer, som yder en kæmpe indsats for/på skolen, dermed mener jeg bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, frivillige borger og ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det den er i dag. Der vil altid være brug for jer.

Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde i lægger i skolen og eleverne. Forældrene og andre besøgende føler sig altid velkommen.

Lederens beretning ved Kenny Snitgaard

I aften vil jeg ikke trætte jer med et slideshow og en opremsning af, hvad er står i den officielle ledelsesrapport til ministeriet. Den kan I selv gå ind og læse på skolens hjemmeside.

Jeg vil hellere koncentrere mig om tre punkter fra ledelsesberetningen, som er de essentielle spørgsmål for mig, fordi de handler om det, som vi gør hver dag, og det som skaber skolens sammenhængskraft:

Hvad er det vi vil med Bedsted Friskole?

Hvordan går det med elevtallet?

Hvad gør vi for at få de nye elever ind i fællesskabet?

Hvad er det vi vil med Bedsted Friskole?

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er bestyrelsen og dermed forældrene, der sætter retningen for en friskole. Vi har en fremragende og engageret bestyrelse, som ønsker indflydelse, men som heller ikke er bange for at yde en indsats og tage et ansvar. Det er en bestyrelse, der er lydhør både overfor forældrene og de ansatte, og som ønsker at løse udfordringer gennem samarbejde mellem alle parter.

Det er kun med sådan en bestyrelse, at der kan skabes den gensidige respekt, tillid og tryghed, som skaber en god skole. Jeg synes faktisk, at deres vigtige rolle og indsats gør, at vi alle bør give dem et bifald.

Bestyrelsen har fra skolens start gennem vores værdigrundlag stillet nogle klare krav, hvad de forventer skolen skal være.

Vi ansatte tager dette værdigrundlag meget alvorligt og bruger derfor hvert år på vores pædagogiske dag en del tid på at evaluere om vores undervisning og kulturen på skolen står mål med værdigrundlaget.

Hvert år er jeg lige stolt over at kunne konkludere, at vi målrettet arbejder efter værdigrundlaget, som heldigvis passer rigtig godt sammen og egentlig er en udvidelse af de krav, der stilles i folkeskoleloven.

Bedsted friskoles værdigrundlag er,

at skolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer, som videreudvikler den medfødte lyst til at lære samt styrke elevernes tillid til egen formåen. Udover at vægte den faglige undervisning i de boglige fag højt, kendetegnes skolen også ved at have fokus på motion, musik, digitale medier, kreativitet og tidlig sprogstart i tysk og engelsk.

at skabe en skole i bevægelse bygger på nytænkning, således at skolen udvikler sig for at kunne tilbyde en undervisning, der tilgodeser de færdigheder, der efterspørges i samfundet.

at skolens rummelighed bygger på værdien, at der skal være plads til forskellighed og frihed til den enkelte under ansvar og hensyntagen til fællesskabet. Det betyder, at skolen lægger vægt på, at fællesskabet og respekten for hinanden er en naturlig del af dagligdagen.

at skolen ønsker at danne hele mennesker, der er klar til livet. Dette betyder, at børnene videreudvikler deres kompetencer til at kunne reflektere og handle og evaluere, samt at kunne navigere i et globalt samfund af muligheder og valg.

at skolen ønsker at skabe hele mennesker, som har stærke rødder og vinger, der kan bære dem ud i fremtiden.

at skolen ser det som værdifuldt at elever, forældre og lærere alle tager aktivt del i fællesskabet i og omkring skolen. Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed, gensidig tillid og respekt.

Det er et værdigrundlag som sætter klare mål, men også giver personalet frihed til selv at kunne definere vejen til målene. Man kan godt sige at værdigrundlaget er det fundament, som at vi bygger på og arbejder efter.

Personalet bruger megen tid på at finde vejen til målene for hvert enkelt barn. De snakker både med barnet, forældre og med hinanden for at finde den bedste tilgang til hvert enkelt barn.

Lis og Lone gør en kæmpe indsats for at få vores kultur lagt ind i børnene. Ikke gennem tvang og krav, men gennem, anerkendelse, forventninger og samtale og det gør de på en spændende og sjov måde.

Ketty har et tæt samarbejde med Lis og Lone, og samtidig arbejder hun utrættelig for at differentiere sin undervisning, så hun når alle elever specielt i mellemklassen på deres niveau.

I storeklasse og udskolingen stilles nogle af de samme krav til Kristina og Susanne, men de skal også konstant arbejde med at vedligeholde fællesskabet hos unge mennesker som er på vej ind i eller er midt i puberteten.

De er hele tiden bevidste om, hvor hver enkelt elev er i sin udvikling og bruger megen tid på gennem samtaler og interesse at guide eleverne i en vanskelig tid.

Alt ovenfor skal gøres, mens der hele tiden skeles til de faglige mål uden at lægge for meget pres på eleverne.

Lærerne yder en kæmpe indsats langt ud over det, som man kan forvente, og derfor synes jeg også, at de har fortjent et stort bifald.

Ud over eleverne er forældrene en meget vigtig samarbejdspartner for skolen. Det er, efter min mening, heldigvis lykkes at skabe en samarbejdskultur mellem personalet og forældrene som bygger på gensidig respekt og tillid.

Et samarbejde, hvor forældre og skole søger dialogen, så snart der opstår en tvivl eller en udfordring, og hvor vi sammen finder løsninger.

Det er kun gennem snakken, at vi kan få afklaret vores gensidige forventninger og tvivl, og dermed forstå hinandens handlinger.

Så hvis nogen spørger mig, hvad det er der gør Bedsted Friskole til det den er, så vil jeg sige:

En kombination mellem en engageret bestyrelse, et målrettet og dygtigt personale og forældre, der søger dialogen om deres barn. Og det hele bindes sammen af gensidig tillid til, at vi vil det bedste for hvert enkelt barn.

Hvordan går det med elevtallet?

Oprindeligt var det Bedsted Friskoles mål at have 60 elever, og det virkede som et højt sat mål for 5 år siden, hvor vi startede med 29 elever.

Som I sikkert alle har fået med, så er vi skudt over dette, og det har givet anledning til nogle gode og spændende snakke mellem bestyrelsen og personalet om, hvad vi egentlig vil og kan.

Det er ikke så meget de udefrakommende elever, som er en udfordring, for de bliver kun indskrevet på de årgange, hvor der stadig er plads.

Bedsted Friskole er en skole med en stor lokal forankring. Vi er lokalsamfundets skole, og vi føler derfor også, at vi skal kunne tage imod lokalsamfundets børn.

Allerede sidste år kunne vi se, at der er blevet og fortsat bliver født mange børn i området.

Så mange, at vi næste år forventer 21 elever i vores indskoling med 0. og 1. årgang.

Men hvad sker der så med pædagogikken og det nære forhold mellem lærer og elev?

Vi søger lige nu 2 nye lærere til næste skoleår, og det betyder, at der faktisk vil være færre elever pr lærer end der er i år.

I indskolingen betyder det dog også at en stor del af timerne bliver med to lærere, så klassen kan deles i to små hold.

Samtidig er vi nødt til allerede nu med fremtiden for øje at lave en ny klasse inddeling, så vi får 5 klassetrin, og alle samlæste klasser kun vil bestå af to årgange.

Dette gør differentieringen i klasserne væsentlig lettere.

Den største fordel ved at udvide skolen til ca. 80 elever er dog, at vi bliver mere modstandsdygtige. Hvis fx to familier flytter fra byen, vil det ikke kunne vælte vores budget.

Flere lærere betyder også, at vi kan ansætte personer med lige de fag, som vi gerne vil styrke.

Hvad gør vi for at få de nye elever ind i fællesskabet?

På skolen anvender vi systemisk tænkning. Det betyder, at vi ser hver person som et selvstændigt individ, som indgår i et system (klassen/skole/familien). Vi kan ikke ændre personen, men vi kan ændre systemet personen indgår i, så der er plads til personen.

Vi prøver hele tiden at forstå sammenhængene i systemet og hvordan vi kan påvirke strukturerne i en positiv retning.

Det er netop den indgangsvinkel, der er god at bruge, når man skal inkludere nye elever, eller elever der har udviklet sig.

Det kræver engagement og indlevelse fra lærerne, og det kan kun lade sig gøre i en samspillet lærergruppe, som vi har.

Vi kan godt sige, at vi har haft stor succes med inklusion af nye elever, uanset om de har særlige udfordringer eller ej, og det gør, at vi kan gøre en forskel, som kan forandre elevers og familiers liv.

Afslutning

Jeg vil her til sidst ikke komme særligt meget ind på den økonomiske udvikling på skolen. Det gør Mathias Knudsen lige om lidt, men jeg vil dog lige nævne, at de nyindskrevne elever sammen med et par refusioner, som vi ikke havde regnet samt økonomisk omtanke har gjort, at vi har et større overskud end forvent.

Vores midler er derfor vokset yderligere, hvilket giver os mulighed for også fysik at tilpasse skolen til de nye forhold. Jeg håber, at generalforsamlingen i aften tager godt imod disse ideer.

.– Kenny fremviser video af fotos fra skolens hverdag. – Beretning taget til efterretning.

Tilsynsrapport fra tilsynsførende Hejin Andreasen – se hjemmesiden – Oplæst af Susanne Møller.

Årsrapporten fremlagt af Mathias Knudsen. Regnskabet viser et overskud på kr. 406.319. Kommentarer til overskuddet om det skulle have udmøntet sig i mindre egenbetaling fra forældrene – svaret fra bestyrelsen er, at vi er en af de billigste friskoler og at overskuddet vil blive brugt til udvidelser af skolen. Kommentar om, at det er fornuftigt, at oparbejde et overskud. Spørgsmål om større kortfristet gæld – svaret fra bestyrelsen er, at tilskud til støtteperson først er udbetalt i januar 2017.

Budgettet for 2017 fremlagt af Mathias Knudsen. Budgettet fremviser foreløbig et overskud på kr. 135.437. Forespørgsel om man kan undgå at lave buskørsel til Friskolen. Svar – der er gratis buskørsel og ved forespørgsel til øvrige friskoler i området, kan man konstatere, at de har svært ved at forudse, hvad det koster med buskørsel og at det er en meget dyr post i regnskabet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen: Linda Abrahamsen og Rikke Drøhse valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen: Mathias Knudsen og Birthe Jørgensen valgt.

Valg af suppleanter: Forældrekredsen Britt Petz Quizau og Louise Nielsen valgt. Skolekredsen – Kirsten Jørgensen og Louise Nielsen valgt.

Valg af tilsynsførende gælder kun for forældrekredsen – Vores nuværende tilsynsførende har valgt at stoppe og vi skal derfor vælge en ny. Linda præsenterer den kandidat, som bestyrelsen har fundet frem til. Peter Hecquet, som er skoleleder på Midtals Friskole. Generalforsamlingen vælger ham for 4 år.

Indkomne forslag: a: Godkendelse/bemyndigelse af byggeri og køb af jord.

Mathias fremviser det forslag om tilbygning, der arbejdes med i bestyrelsen og forklarer hvilket areal det er, som Friskolen skal købe af kommunen. Bygningerne ligger ud til børnehavens legeplads, men børnehaven forsøger at tage hensyn og ikke larme, når der er undervisning. Forslag om, at der laves 2 toiletter i den nye bygning. Er der tænkt på, at udnytte glasgangen til at man kan sidde der ude. Forespørgsel m.h.t. varmestyring evt. luft til luft. Det er tænkt, at tilslutte el, vand og varme til det anlæg, som er i Sputnik, da Friskolen ejer den bygning. Der efterspørges mere depotplads til redskaber? Bestyrelsen forventer at bygge for 1,5 mill. Kr. incl. alle omkostninger. Det godkendes, at bestyrelsen må købe jord af kommunen. Bestyrelsen bemyndiges til at bygge. Finansieringen af byggeriet er under udarbejdelse.

Evt. Det er endnu ikke afgjort hvilken klasse der skal have undervisning i Sputnik, imens vi venter på at færdiggøre byggeriet. Kommentar om, at man tænker på at de nye elever skal med ind i fællesskabet og lære skolen/eleverne at kende.

Dirigent: Protokolfører: