Skoledagen ved Bedsted Friskole

Vi mener at genkendelighed giver tryghed. Derfor har vi en fast struktur på skoledagen, som dog kan fraviges, hvis der arbejdes med temaer og projekter eller klasserne er ude af huset.

Ved hjælp af den kognitive pyramide kan man illustrere, hvordan tænkningen er opbygget:

 

Kognitiv Pyramide

Kognitiv Pyramide

 

Naturligvis er det første krav for at kunne deltage i en skoledag, at man er udhvilet – Et ikke uvæsentlig krav i en tid, hvor mange børn får for lidt søvn. Herefter kommer straks opmærksomheden, som dækker over evnen til at modtage og filtrere information/stimuli samt evnen til at skifte mellem forskellige ting og fastholde opmærksomheden. Det er på dette niveau, at skoledagens struktur spiller en væsentlig rolle. På Bedsted Friskole forsøger vi at lave en fast stuktur, som understøtter eleverne i at holde opmærksomheden på det væsentlige. Samtidig er det dog også et mål at lave timerne udfordrende og spændende, men altid på en måde, der ikke bryder for meget op i timens og dagens rytme. Når eleverne ikke skal bruge tid, energi og opmærksomheden på forstyrrelser, klasseskift, skiftende rammer osv., er der mere overskud, tid og ro til læring og de overordnede styringsfunktioner, der er med til at skabe overordnet tænkning og god social adfærd.

Naturligvis skal der også være plads til forløb, som ikke er fast struktureret. Derfor har vi mange undervisningsforløb, hvor eleverne er ude af huset og bruger lokalsamfundet eller de gode tilbud der er i kommunerne omkring os. Vi starter i de små klasser altid med det nære miljø og udvider efterhånden gområdet i takt med elevernes stigende alder.

Skoledagens opbygning
Skoledagen er bygget op over et grundskema, hvor dagen fra 2.-3. klasse og op starter med en halv times selvstændig morgenarbejde. Lærerne er tilstede og vejleder, men eleverne arbejder på egen hånd med repetition og opgaver indenfor matematik og sprogfag. Det er denne halve time, der sammen ekstra timer i dansk og matematik gør, at eleverne ikke skal lave lektier, når de kommer hjem. Efter morgenmodulet er der morgenmøde og fælles morgensang.

Morgenmodulet anvendes også til at give elever med behov ekstra undervisning i små grupper. 3 dage om ugen i dansk og 2 dage om ugen i matematik. Eleverne er på holdene, så længe der er et behov – Dog mindst et halvt år.

De yngste årgange har en lidt anderledes struktur på dagen. Her starter dagen med en halv times læsetræning.

Der er lagt to spisepauser ind i skoledagen: En frugtpause på 15 minutter midt på formiddagen og en stor spisepause om middagen, hvor alle spiser sammen i klasserne. Fællesspisning er en hyggelig og social aktivitet og en vigtig del af vores fællesskab, hvor mange emner tages op.

Skoledagen består af almindelige skolefag som dansk, matematik engelsk, tysk osv.. Der er stor fokus på, at lektionerne er afvekslende og spændende. Fag, der har en naturlig sammenhæng som biologi, geografi og fysik eller samfundsfag og historie er så vidt muligt samlet på en lærer, så det er muligt at bytte rundt på timerne og lave sammenhængende forløb. I de yngste klasser er timerne fordelt på så få lærere som muligt for at øge fleksibiliteten.