Støtteforeningens vedtægter

VEDTÆGTER for BEDSTED FRISKOLES STØTTEFORENING

§ 1
Foreningens navn er BEDSTED FRISKOLES STØTTEFORENING.
Foreningen er stiftet den 27. april.2011

§2
Foreningen er hjemmehørende i Bedsted Sogn, Tønder Kommune.
Foreningens formål er at yde økonomisk og fysisk støtte til BEDSTED FRISKOLE for der igennem at bevare et lokalt samlingssted.

§ 3
Alle kan blive medlem af foreningen, når man betaler det af bestyrelsen vedtagne kontingent og i øvrigt vedkender sig foreningens vedtægter. Støtteforeningens medlemmer er samtidig skolekredsmedlemmer.

§ 4
I alle foreningens anliggender har generalforsamlingen den øverste myndighed.
Hvert medlem har på generalforsamlingen kun én stemme.
Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.

§ 5
Foreningens ordinære generalforsamling holdes én gang årligt i perioden 1. marts – 30. april
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på BEDSTED FRISKOLES hjemmeside, pr. email og ved opslag i byen
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

Valg af dirigent.
Valg af protokolfører.
Bestyrelsens beretning.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 revisor samt 1 suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag til dagsordenens pkt. 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsam-lingen.
Fremsatte forslag afgøres ved almindelig simpelt flertal. Der kan foretages skriflig afstemning såfremt dette ønskes.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når foreningens bestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 2/3 af medlemmerne af støtteforeningen – skriftlig med angivelse af dagsorden fremsender anmodning herom – til støtteforeningens formand.

§ 7
Bestyrelsen er sammensat af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, dog således, at der ved stiftende generalforsamling 2011 vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode og 2 medlemmer for en 1-årig periode efter foretagen lodtrækning.
Genvalg er tilladt. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Skolebestyrelsen udpeger en repræsentant, uden stemmeret, fra skolebestyrelsen.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Dagsorden skal foreligge inden mødet. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvar for at de trufne beslutninger udføres. Der føres referat, som godkendes ved efterfølgende møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer incl. formand er til stede.

§ 9
Bestyrelsen repræsenterer BEDSTED FRISKOLES STØTTEFORENING i alle forhold.

§ 10
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for et år ad gangen + 1 suppleant.
På generalforsamlingen fremlægges et revideret regnskab.

§ 11
Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 12
I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse, overdrages formue og aktiver til BEDSTED FRISKOLE. I tilfælde af at friskolen er ophørt med at eksisterer tilfalder pengene til Bedsted Borgerforening

§ 13
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue og aktiver.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformanden i fællesskab.

§ 14
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, jf. § 5.
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. april 2011.