Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 fra Bedsted Friskole. Skolekode 280382.

 

——————————————————————————————————–
DEN FORMELLE DEL

Tilsynet 2014 er foregået over to skoledage, en i januar og en i marts.
Jeg overværede undervisning i klasserne i fagene dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, samfundsfag og morgensang.
Jeg havde samtaler med lærerne om fag, undervisningsplaner og undervisningsmateriale og om prøver i 9.kl.
Med skoleleder om faglighed, specialundervisning og skolens hverdag.
Med forældre om samarbejde og frivilligt arbejde.

 

På baggrund af mit besøg vurderer jeg, at elevernes standpunkt som helhed, i dansk, matematik og engelsk, er tilfredsstillende.

Jeg vurderer desuden, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens undervisningssprog er dansk.

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

——————————————————————————————————–

 

DEN LIDT MINDRE FORMELLE DEL

Lilleklassen.
I dansk skulle lilleklasseeleverne i små grupper læse højt for 0.klasse. Der var god stemning, og der blev virkelig lyttet til de små historier.
I natur og teknik var emnet Norden. Her så jeg hvordan IT-tavlen blev brugt med billeder og lidt tekst, da der skulle vises og tales om karakteristika i de forskellige lande. Let og ubesværet blev der skiftet frem og tilbage, så eleverne hele tiden var med. Der blev livligt kommenteret og stillet spørgsmål.
I matematik sad eleverne med opgaver, der passede til hver enkelt. Der var god småsnak, som for det meste gik ud på at hjælpe hinanden.
Da jeg kom en tirsdag i marts havde klassen bamseuge, og eleverne var meget ivrige efter at fortælle mig om alle de fag, hvor det skulle handle om bamser. Klasselokalet var fyldt med bamser i alle udgaver, og jeg så eleverne i gang med selv at lave bøger på iPad om deres bamser. De fineste bøger som siden skulle printes ud, så alle kunne læse dem.
I natur og teknik var emnet dyr, og der blev snakket om høns og kyllinger, og vist små film om hvordan kyllingeopdræt foregår. Bagefter fik alle bogen “Ida og de 40.000 kyllinger” og første side blev læst og snakket om i fællesskab.

 

Mellemklassen.
I dansk havde de læst og gennemgået historien om Den barmhjertige samaritan, og talt om næstekærlighed. I små grupper skulle de derefter finde på og øve, hvordan en moderne udgave af historien kunne være. De små spil opførte de så for hinanden, hvorefter de kommenterede dem. Jeg oplevede elever, der var meget lydhøre overfor hinanden, ikke bange for at stå frem, men heller ikke bange for at udtale sig om andres arbejde.
I matematik var emnet brøker. Først var der fælles snak, hvorefter der blev arbejdet i bøger og på Ipads. Igen så jeg elevernes fornuftige og ubesværede omgang med IT.
I matematiktimen en tirsdag i marts var emnet en tur til Bornholm. Eleverne arbejdede i grupper med de indlagte opgaver og hjalp hinanden. Også her blev Ipads blive brugt fornuftigt og af og til sammen med papir og blyant.
Godt at se at bøger og Ipads bliver brugt side om side.
I sløjdtimen skulle eleverne lave hver sit krucifiks, og efter en grundig gennemgang af arbejdsgangen gik de i gang med stor iver, og det var tydeligt at se, at de både havde hørt efter, og at mange færdes hjemmevant i sløjdlokalet. Krucifikset var en del af et storylineforløb om en rejse til Konstantinopel, et forløb jeg kunne se flere eksempler på rundt omkring, bl.a. et stort imponerende skib.
I engelsk er det tirsdag grammatikdag, og grammatikken bliver indlært på mange forskellige måder. Jeg overværede at eleverne lærte om nutid og datid gennem Memoryspil.

 

Storeklassen.
I VPP overværede jeg veloplagte diskussioner om soldaters moral. Eleverne havde i forlængelse af et undervisningsforløb fået udleveret nogle artikler, som de efter at have læst dem, i grupper skulle diskutere, hvad der kunne moralsk forsvarligt eller uforsvarligt i soldaters handlemåde.
Senere i klassen stod emnet på økonomi og devaluering, vanskelige sager, men eleverne var meget med, både ved at stille spørgsmål og diskutere.
I engelsk blev der enkeltvis læst højt og oversat. Derefter arbejde med “keywords” fra teksten.  Senere var der højtlæsning i grupper, hvilket var fint, da nogle kan synes det er lidt svært at læse højt for hele klassen.
Dansktimen blev brugt til grammatiktræning på forskellige niveauer.
Tysk er af og til delt op i fortsætter- og begynderhold. F-holdet havde arbejdet med to scener af Peter Pan, og scenerne øvede de og opførte, med stor indlevelse, for resten af klassen. Under snakken bagefter om hvad de fik ud af det, sagde eleverne, at de fik talt meget tysk på den måde, så det ville de gerne have mere af. B-holdet ville også gerne være med næste gang. Sidst i timen var der gramatikøvelser på iPad, hvor hver elev arbejdede i eget tempo.
I sløjd var eleverne i gang med meget forskellige projekter, og de fortalte gerne og stolt om hvad de var i gang med, bue, transportkasse til høns, dukkehus og andet spændende.

 

9.klasse.
Her overværede jeg dansk, hvor eleverne havde læst romanen “Irene Holm”, og derefter talte om og diskuterede forskellige passager i bogen. Igen var det elever der var engagerede og veloplagte.
I engelsk havde der været arbejdet med emnet racisme, og nu var eleverne i gang med at skrive en tidslinie med de vigtigste årstal og hændelser i slavernes historie i USA.
Jeg havde en snak med lærer om hele emnet, som lød meget spændende og afvekslende, og det blev gjort relevant ved at trække paralleller mellem fortid til nutid.

 

Demokrati
På fællesmødet var det ene emne, hvad eleverne kunne ønske sig af nye legeting, og hvordan udeområdet kunne bruges.
På foranledning af en elev blev emnet regler taget op, hvad de er godt for og hvorfor de skal overholdes.
Frokosten spises hver dag i fællesskab, en vigtig funktion som indtil nu har kunnet fungere med det antal børn skolen har.

——————————————————————————————————–

DEN UFORMELLE DEL

I kan være stolte af jer selv og jeres skole.

Hos lærerne er der høj faglighed, inspirerende undervisning, bevidst brug af differentiering.
Børnene er glade, arbejdsomme og hjælpsomme.
Forældrene fremhæver det gode samarbejde, og jeg ser at der bliver udført ganske meget frivilligt arbejde, bl.a. i klubben.
Hos alle oplever jeg et meget stort engagement for i fællesskab at have en skole, hvor alle føler sig godt tilpas.

Selvom jeg kun har været to dage på skolen ud af et helt skoleår, og jeg derfor kun ser glimt af hverdagen, så er mit indtryk begejstring, glæde, fællesskab og høj faglighed.

Venlig hilsen tilsynsførende, Helle Gerd Petersen.