Generalforsamling 2016

Generalforsamling!

 

Onsdag d. 20.4.2016 kl. 19.00

på Bedsted Friskole

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
 4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Hejin Andreasen.
 5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
 6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2016 til orientering.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

På valg er Mette Jacobsen og Bent Thomsen som modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

På valg er Camilla Koldbeck som modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen
 2. Indkomne forslag.

                 Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent. Jens-Erik Sørensen
 2. Valg af protokolfører. Birthe Jørgensen
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder. Formanden

Linda Abrahamsen aflægger bestyrelsens beretning:

 

Årsberetning til Bedsted Friskoles Generalforsamling den 20. april 2016

Siden generalforsamlingen i 2015 har der været knap så mange opgaver som vi havde året før, hvor vi lavede ny SFO og fysiklokale. Dermed ikke sagt til vi ikke har haft noget at give os til. Der er altid noget der lige skal drøftes, godkendes, fikses eller arrangeres.

Frem til sommerferien blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret ikke mindst 9 klasse som skulle til eksamen. Dagen før sommerferien var eleverne på deres årlige sommertur, der blev holdt sommerafslutning og dagen sluttede med dimension hvor vi sagde farvel til 6 elever.

Det har vi nu prøvet et par gange, og når jeg snakker med de gamle elever og hører hvordan det er gået dem siden de har forladt skolen, er de alle kommet rigtig godt videre. Jeg bliver ikke kun glad på deres vegne når jeg hører det, men også glad på vores vegne for det bekræfter mig i at det er det rigtige vi har gang i.

Første dag efter sommerferien startede der 54 elever. Skoleåret stardede med den årlige rystesammen tur som gik til Rømø.

I efteråret måtte vi desværre også tage afsked med Monika som valgte at søge nye udfordringer. Indtil vi fik ansat en ny lærer havde vi lidt udfordringer med at få dagen til at hænge sammen, Mads Møller havde heldigvis mod på at springe til og hjælpe indtil vi fik ansat den rigtige lærer i den ledige stilling. Vi er så heldig til Susanne søgte og sagde ja tak til stillingen.

I november havde vi åbenskole som de fleste Friskole på landsplane har.

Vi har valgt samtidig også at gøre dagen til dagen hvor man indskriver sit barn til det kommende skoleår. Der bliver gjort lidt ekstra ud af det for de kommende elever. Der blev indskrevet 6 elever til kommende 0 klasse den dag. I alt starter der 7 elever i 0 klasse indtil nu.

Det er af praktiske grunde til vi gerne vil have eleverne indskrevet så tidligt. Kommende elever bliver inviteret på besøg i skolen en del gange før de skal starte i skole. Første gang er kort efter nytår. Det er også meget nemmere at lave budget når man kender elevtalet.

Indskrivning kan selvfølgelig ske hele året rundt.

Det kan også tydelig ses på elevtallet for i dag siger elevtallet 62. Der har været en del efterspørgsel fra forældre som gerne vil have deres børn til at gå på skolen. Nogle enkelte har desværre fået afslag enten fordi der ikke har været plads i klasserne eller fordi der ikke har været resourcer til at tage flere elever ind med særlige behov og brug for ekstra støtte. Der har været meget snak om at friskolerne ikke tager deres del af børn med særlige behov. Det gør vi til hver en tid. Det bedste er når vægtskålen står nogenlunde lige.

I forbindelse med budgetlægning har bestyrelsen og personalet altid et møde,

hvor vi sammen gennemgår det nye budget, for at alle har en forståelse for det kommende budget. Vi drøftede muligheder for at få plads til flere elever uden at det skulle gå ud over eleverne og give meget mere ekstra arbejde for personalet.  Vi kom frem til at hæve klassestørrelserne op til 16 elever. Hvor vi tidliger har haft op til 15.

Vi er begyndt at oprette ventelister, ganske enkelt fordi vi i nogle af klasserne ikke har flere pladser. Derfor er det også vigtigt til forældrene i god tid melder ud hvis deres barn skal på efterskole allerede i 8 klasse.

Vores fokusområder lige nu er på markedsføring og udenomsarealer.

PR gruppen arbejder med at synliggøre skolen og oparbejde en god kontakt/ samarbejde med børnehaver i området i det omfang som det kan lade sig gøre. Det er ikke fordi vi pt. mangler elever, men det er vigtigt at opretholde den gode kontakt til børnehaverne som er vores fødekæde, og generelt en god omtale om skolen. Det er jo en virksomhed som alle andre. Dårlig omtale/reklame ingen nye elever. Bygningsudvalget arbejder lige nu med at få skolegården til at blive sjovere og mere hyggeligt.

Vi har stadig ingen pedel, til gengæld er Pia blevet ansat til at tage sig af den daglige rengøring.  Vi er så heldig at have Jari i jobtræning han laver mange småreperationer og andet pedelarbejde. Jari hjælper også i SFOen.

Praktiske opgaver og grundig rengøring løser forældrene i fællesskab, når vi har vores 2 årlige arbejdsformiddage eller når vi har et konkret projekt.  Vi har nogle gode hjælpere som tager sig af udenoms arealerne ved Sputning og foran skolen. Det er ude af vores hænder og vi behøver ikke at tænke på om det bliver gjort for det gør det. Det er rigtig dejligt.

Arrangementer

Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Det er en fornøjelse at være med til at arrangere disse arangementer når der er så stor en tilslutning. I er virkelig gode til at bakke op om det der sker på skolen.

Vi har igen haft en ”alene hjemme” dag, hvor personalet havde en dag til planlægning af næste skole år m.m. Vi brugte dagen til at lave en anderledes dag for eleverne. Eleverne var alle ude af huset, Udskolingen og storeklassen var på geocatching som (Preben Kjærgård) havde planlagt, mellemklassen på Brandstationen og var brandmand for en dag, lilleklassen var på besøg hos Heine og i Kirken. Vi spiste varm mad sammen og sluttede af med en film efter de havde rydet op i klasserne.

Jeg vil gerne sige mange tak for hjælpen til alle som var med til at gøre dagen spændende for eleverne. Det gælder også de forældre som havde lyst og mulighed for at hjælpe med at få dagen til at hænge sammen.

Til sidst vil jeg takke alle jer, som yder en kæmpe indsats for/på skolen, dermed mener jeg bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, frivillige borger og ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det den er i dag.

Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde i lægger i skolen og eleverne. Forældrene og andre besøgende føler sig altid velkommen.

Vi har god grund til at være stolt af vores fællesskab og vores skole.

 

Skolens leder Kenny Snitgaard aflægger beretning. Til slut fremviser Kenny stemningsbilleder fra hele skoleåret. Taget til efterretning.

 

LEDELSESBERETNING 2015

 

INDSKRIVNING OG ELEVTAL:

 

 • Indskrivning i forbindelse med arrangementet ”Friskolernes dag”.
 • Mål: 60 elever på hele skolen – Cirka 15 i hver klasse.
 • Venteliste => Forældrene får indskrevet elever i god tid.
 • Det ser positivt ud for de kommende år.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE OG ARRANGEMENTER

 

Skolefesten 2015 – En vigtig del af fællesskabet.

 

 

Forældreaktiviteter i løbet af året:

 • Forældremøder
 • et socialt arrangement
 • to skolehjemsamtaler
 • Sammenrystningstur
 • juleklip
 • juleafslutning
 • en pædagogisk dag
 • sommerferieafslutning
 • årgangs demission.

 

Ekstra opmærksomhed på forældresamarbejdet – også fra bestyrelsens side:

 • Skrivelse med bestyrelsens forventninger til forældrene.
 • Promovering af forældre-arbejdslørdag
 • Fælles planlægningsmøde for forældreråd – inspiration og
 • samarbejde med personalet.

 

 

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING 1

 

Den 27. februar 2015 lavede vi vores første pædagogiske dag:

 • _ Forældrene overtog skolen og undervisningen
 • _ Personalet lavede evaluering af den grundlæggende pædagogik og didaktik samt hverdagens struktur.

Personalets pædagogiske dag:

 • _ Først spurgte vi os selv, om vi lever vi op til skolens værdigrundlag?

 

 

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING 2

 

Bedsted Friskoles værdigrundlag:

 

 • at skolen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer, som videreudvikler den medfødte lyst til at lære samt styrker elevernes tillid til egen formåen. Udover at vægte den faglige undervisning i de boglige fag højt, kendetegnes skolen også ved at have fokus på motion, musik, digitale medier, kreativitet og tidlig sprogstart i tysk og engelsk.
 • at skabe en skole i bevægelse bygger på nytænkning, således at skolen udvikler sig for at kunne tilbyde en undervisning, der tilgodeser de færdigheder, der efterspørges i samfundet.
 • at skolens rummelighed bygger på værdien, at der skal være plads til forskellighed og frihed til den enkelte under ansvar og hensyntagen til fællesskabet. Det betyder, at skolen lægger vægt på, at fællesskabet og respekten for hinanden er en naturlig del af dagligdagen.
 • at skolen ønsker at danne hele mennesker, der er klar til livet. Dette betyder, at børnene videreudvikler deres kompetencer til at kunne reflektere og handle og evaluere, samt at kunne navigere i et globalt samfund af muligheder og valg.
 • at skolen ønsker at skabe hele mennesker, som har stærke rødder og vinger, der kan bære dem ud i fremtiden.
 • at skolen ser det som værdifuldt at elever, forældre og lærere alle tager aktivt del i fællesskabet i og omkring skolen.

Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed, gensidig tillid og respekt.

 

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING 3

 

 • Personalet konkluderede, at vores værdigrundlag er både fyldestgørende og muligt at leve op til.

 

 • Efterfølgende blev personalesamarbejdet og strukturen på den daglige undervisning evalueret.
 • Der blev der også kigget særligt efter, om vi som skole kvalitativ forbedre os, så vi både bliver en endnu bedre undervisningsinstitution og en endnu bedre arbejdsplads for alle ansatte.
 • Evalueringerne mundede ud i formuleringen af en række nye mål og handlingsplaner, som efterfølgende er blevet lagt ud på skolens Se her >>>
 • Dagen var en stor succes både for personalet og for forældre og elever, som havde en rigtig god og spændende dag sammen.
 • Blev igen afholdt i 2016.

 

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING 4

 • Den 8. april 2015 afholdt bestyrelsen et visionsmøde sammen med personalet.
 • Man drøftede bl.a. skolens og klassernes størrelse, inklusionstiltag og udvikling elevfællesskabets kvalitet specielt i udskolingsdelen.
 • En af de store udfordringer i 2015: Holde kvaliteten samtidig med at der løbende kom flere elever i klasserne.
 • Resultatet blev en række interne mål samt nedsættelse af udvalg, som skal arbejde mod disse mål.

 

EKSTRA STØTTE OG ANVENDELSE AF INKLUSIONSTILSKUD

 • Skolen fik sidste år 85.800 kr. til inklusion.

Hvert år, skal vi i ledelsesberetning fortælle, hvad pengene bruges til:

 • 3,33 timers intensiv læseundervisning i indskolingen
 • 10 timer dobbeltlærerfunktion i indskolingen – forbyggende støtte.
 • 4 timers læsevejleder
 • Alt dette kan naturligvis ikke dækkes af det beløb, som vi får.

 

 

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

 • Udgifterne er steget fra 2014 til 2015, men kun i takt med elevtallet.
 • Overskuddet i 2015: 206.017 kr.
 • Udgifterne til lærerlønninger er dog steget lidt mere, da vores ansættelse af en 4. lærer for slog igennem i 2015.
 • Vi valgte i slutningen af 2015 at ansætte Pia Jensen om rengøringsassistent 10 timer om ugen.
 • Vi har haft øgede udgifter til IT, da nye elever skal have iPads og ekstra pc’er.
 • Vi har investeret i nye online programmer.
 • Online undervisningsprogrammerne viste deres styrke i 2015.
 • For at lade eleverne arbejde med fremtidssikret software, har vi indkøbt Office 365 til alle elever.
 • En del af Office 365 er kommunikationsprogrammet Yammer, som bliver skolens nye kommunikationssystem.

 

DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE UDVIKLING

 

 • Bedsted Friskole har i de første år haft stor fokus på:
 • Opbygningen af den rette kultur og fællesskab samt en skole med gode lokaler og inventar.
 • At skabe en god personlig og faglig udvikling hos elever med vidt forskellige forudsætninger.
 • I de kommende år har vi ekstra fokus på den faglige udvikling af personalet.
 • Matematikvejleder- og fysiklærerlæreruddannelse i løbet af 2016/17
 • Tilskud fra uddannelsesfonden
 • Vi forventer at ansætte støttepersoner til enkelte elever – Med statstilskud
 • Vi har ikke planer om store investeringer i 2016 og forventer et overskud på ca. 60.000 kr.
 • Elevtallet er stadig stigende og det ser lovende ud for de kommende år.
 • Vi forventer i 2016 et overskud på: 62.000 kr.

 

 

 1. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Hejin Andreasen. Beretning ligger på skolens hjemmeside. Været på besøg 4 gange i det forløbne år. Er rigtig glad for at komme på besøg. Oplever, at der er en meget varm atmosfære at komme ind i.
 2. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. Mathias Knudsen aflægger skolens regnskab, som viser et overskud på Kr. 206.017. Spørgsmål ang. statstilskud pr. elev. Ca. 34.000 kr. for dem under 13 år – dem over 10.000 kr. mere. Dertil kommer forskellige grundtilskud. I alt ca. 50.000 kr. pr. elev. I 2015 kostede en elev ca. 62.000 kr.
 3. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2016 til orientering. Budgettet viser et overskud på ca. 67.000 kr. for 2016.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

Mette Jacobsen og Bent Thomsen genvalgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

Camilla Koldbeck genvalgt.

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen –Britt Quizau valgt og 1 fra skolekredsen – Lone Jensen valgt.
 2. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 • Spørgsmål: Har folkeskolereformen haft indflydelse på friskolen. Friskolen har kørt med tilstedetid inden den blev til en folkeskolereform. Vi lever fuldt ud op til den nye folkeskolereform undtagen ved de mindre, da de ikke har så lang en dag, som de har i folkeskolen. God idé med 24 timers reglen.

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent:                                                             Protokolfører

 

_____________________________                 _____________________________

Jens-Erik Sørensen                                             Birthe Jørgensen