Generalforsamling 2015

Generalforsamling!

Onsdag d. 15-04- 2015 kl. 18.30 generalforsamling
på Bedsted Friskole

 

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen/ledelsen aflægger beretning.
3. Friskolens tilsynsførende Hejin Andreasen.
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
5. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2015 til orientering.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
På valg er Birthe Jørgensen og Linda Abrahamsen som modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
På valg er Mathias Knudsen modtager genvalg og Bent Møller modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleanter 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent: Birger Jessen Hansen

2. Bestyrelsen/ledelsen aflægger beretning. Linda Abrahamsen aflægger beretning:

Sidste år var et år med mange opgaver og meget arbejde, men også med mange glæder og
lyspunkter.
Ved generalforsamlingen sidste år fik vi bemyndigelse til at købe/leje Myretuen.
Vi bød på Myretuen og søgte om tilladelse til at etablere fysiklokale. Så kunne vi ellers bare
vente og håbe på det bedste.
Imens vi ventede kunne vi jo lige bruge tid på at få ansat en lærer mere. Det lyder meget
enkelt, men det er det ikke for os idet vi kun vil have det bedste til vores skole og vores
børn. Vi var så heldige at Monika søgte og sagde ja tak til stillingen.
Så var der lige nogle elever som skulle føres op til afgangseksamen for første gang i
Bedsteds historie. Det var ikke kun eleverne som havde sommerfugle i maven over at skulle
til eksamen – personalet havde hvis samme følelse. Der blev holdt dimension for eleverne
med rød løber, taler m.m. Det var en særlig dag for alle. Samtidig var det også vedmodig
idet vi jo skulle sige farvel til 4 elever.
Dagen før eleverne gik på sommerferie var en dag med mange oplevelser og et par tunge
sten blev flyttet. Eleverne var på tur hele dagen, forældrene fik valgt en ny tilsynsførende,
tilladelsen til at etablere fysiklokale dumpede ind i mailboksen, en super dimension og
dagen sluttede med, at den pris vi havde budt på Myretuen blev godkendt af
kommunalbestyrelsen. Alt faldt på plads lige op til sommerferien.

Der blev arbejdet hårdt i sommerferien for at få SFO’en gjort færdig til skolestart.
Fysiklokalet var et større projekt som rigtig mange arbejdede hårdt på at få færdig til
indvielsen den 10. oktober. Både SFO og fysiklokalet blev indviet med maner, det var en
rigtig hyggelig dag. Det var også der at SFO’en fik nyt navn – Sputnik.
Eleverne startede skoleåret med en rystesammen tur ved Klovtoft.
I november havde vi åbenskole som er landsdækkende. Vi bruger samtidig også dagen til
indskrivning af børn til kommende skoleår. Hvor der bliver gjort lidt særligt ud af det for de
kommende elever. Der blev indskrevet 5 elever til kommende skoleår 1 til 2016 og 1 til
2018. Indskrivning kan i øvrigt ske hele året rundt.
Vi har stadig ingen pedel som sådan, og det får vi nok heller ikke lige sådan. Jeg er godt klar
over at det ville være en lettelse på mange måder, men det er der ikke råd til. Medmindre
vi hæver skolepengene og det tror jeg ikke at forældrene er interesseret i. Rengøring og
praktiske opgaver kan vi i fællesskab selv løse, det er værre når vi skal til at undervise. Vi
har haft en arbejdsformiddag i efteråret og har igen en den 9. maj. Der er blevet lavet en
resourceliste blandt forældrene. Den bliver brugt til at kontakte forældrene, når vi står og
mangler folk med de rigtige kompetencer til konkrete opgaver. Så vi ikke altid ringer efter
de samme, når vi mangler hjælp. Jeg synes bestemt ikke, at vi er gået amok og drevet rov
på nogen efter at listen blev lavet.
Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Det er en fornøjelse at
være med til at arrangere disse arrangementer, når der er så stor en tilslutning. I er virkelig
gode til at bakke op, om det der sker på skolen.
Personalet havde et stort ønske om at kunne få en hel dag til planlægning af næste skole år
og drøfte visioner for fremtiden. Vi benyttede lejligheden til at lave en anderledes dag for
eleverne. Dagen blev til ”alene hjemme”. Eleverne var alle ude af huset, Udskolingen på
virksomhedsbesøg (BeLø og Sapa), Storeklassen på rideskolen, Mellemklassen på Solgården
(læse- spille for de gamle), Lilleklassen var på bondegårdsbesøg. Alle spiste varmt mad
sammen som Lilleklasse og Mellemklasse havde været med til at lave. Dagen sluttede med
paint ball leg på sportspladsen. Kuglerne var nylon strømper fyldt med mel. Der skal lyde
en stor tak til de virksomheder som eleverne besøgte og som gjorde det muligt til eleverne
kunne se og lære noget andet. Der var lagt meget arbejde i det før eleverne kom på besøg.
De forældre som havde lyst og mulighed for at hjælpe med at få dagen til at hænge
sammen skal også have en kæmpe tak, men er sikker på at, I havde det ligeså sjovt som
eleverne.
Bestyrelsen har også haft et visionsmøde hvor vi drøftede skolen generelt. Hvad fungerer,
skal der rettes op på noget, hvad kan vi blive bedre til, fremtiden og m.m.

Efterfølgende har vi haft et fælles visionsmøde (bestyrelsen og personalet) hvor
resultaterne fra begge visionsmøder skulle smeltes sammen, så vi trak i samme retning.
Sjovt nok så viste resultaterne fra begge møder stort set det samme.
Det som kom ud af visionsmøderne er, at der fremad skal arbejdes videre med
markedsføring, udenomsarealer, pædagogik m.m. Det er ting som vi har arbejdet med hele
tiden, men der skal sættes mere fokus på de områder – lige nu.
I har jo nok bemærket at der er sket ting og sager foran skolen. Normalt nævner vi ikke
navne på personer som gør noget ekstra, for ikke at glemme nogen, men denne gang vover
jeg pelsen.
Birte Jakobsen og Walther Plotnikof har stået i front for at få have/anlægprojektet sat i
gang. De har sørget for at få nogen til fjerne buske og træer (som er sponsoreret), hente
jord i grusgraven, som også er sponsoreret, plantet hækken som vi har fået til en god pris,
lavet en bænk rundt om træet til stor glæde for alle, sået græs og få det hele gjort fint, så
er stenen kommet op at stå igen. Der kommer ny tekst og logo på (også sponsoreret). De
har selvfølgelig ikke gjort det alene, men det er de 2 som har sat det i gang og fået
organiseret det hele, hvilket er det halve arbejde. Jeg vil gerne takke jer samt alle jer som
har været med til at får det så fint anlagt. Det gælder også rundt om Sputnik.
Jeg vil slutte af med at takke alle dem som yder en kæmpe indsats for skolen, ikke mindst
støtteforeningen. Personalet og bestyrelsen vil jeg gerne takke for et super godt
samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det, den er i dag. Vi har god
grund til at være stolte af vores fællesskab og vores skole – jeg er mega stolt over at være
en del deraf.
I år skal vi prøve noget nyt – nemlig at holde sommerferie.
Det var mine ord for dette år.

Kenny fremviser fotos fra hverdagen og højdepunkter fra skoleåret.

Fremlægger ledelsesberetning. Vedlagt.

Spørgsmål: Hvordan ruster vi 9. klasse til at komme ud i ungdomsuddannelserne. Det gør vi
ved UU – vejledning og brobygningen. Der er også erhvervspraktik.

3. Friskolens tilsynsførende Hejin Andreasen.

Har været på besøg i i alle 4 klasser på 4 forskellige dage , hvor der er talt med elever,
lærere og skolelederen.
Har holdt øje med de følgende 4 ting:

 Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Ualmindelige
dygtige elever. Stor faglighed.
Undervisning tilrettelægges med stor grundighed – afvekslende aktiviteter.
Eleverne tage ansvar for sig selv. Passer på fællesskabet.
 Vurdere skolens samlede undervisningstilbud. Opfylder også de krav – der er også
stor vægt på det kreative.
 Vurdering om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre.
 Undervisningssproget er dansk.
Yderligere kommentar. Meget varm atmosfære. Taget godt imod. Flot hjemmeside.
Informativ.
Rapporten kan ses på Bedsted Friskoles hjemmeside.

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering v.. Mathias Knudsen.

Regnskabet viser et overskud på Kr. 219.567. Fysik har kostet 268.000 kr. – tilskud på Kr.
111.000 fra Støtteforeningen.
Spørgsmål: Hvad er varmeudgift: 98.000 kr. – Vi har stadigvæk et hængeparti med
kommunen ang. opdeling af varmeudgifter. Vi forventer, at vi ca. bruge mellem 70. –
80.000 kr.
Spørgsmål om det er sikkert, at have mere end 750.000 kr. i et pengeinstitut. Det er et
punkt, som vi er opmærksomme på. Statstilskuddet er baseret på 70% af hvad en
gennemsnitlige kommunal elev koster.

5. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2015 til orientering v. Mathias Knudsen.

Vedovenstående budget forventes et overskud på Kr. 191.776.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
På valg er Birthe Jørgensen og Linda Abrahamsen genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
På valg er Mathias Knudsen genvalgt og Rikke Drøhse nyvalgt.
Linda overrækker Bent Møller en erkendtlighed. Bent Møller takker og ridser kort op:
Vi startede d. 2.2.2011. Det er blevet til 77 møder. Mange udvalgsmøder. Ca. 308
timer sammen. Lært hinanden godt at kende, grint rigtig meget – arbejdet seriøst.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer får en positiv kommentar fra Bent.
8. Valg af suppleanter 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.
 Forældrekreds: Britt Quizau – Skolekreds: Lone Jensen.
9. Indkomne forslag: Ingen indkommet.
10. Eventuelt. Poul stopper til sommerferien og holder en kort tale:

Det har været om en rejse. Et skib med matroser om bord og med kaptajn der vidste kursen. Utrolig flot med den gode
opbakning og sammenholdet. Tusind tak fordi jeg har fået lov at låne jeres matroser.

Spørgsmål: Skal der også undervises i tysk fra 1. klasse og får man også fondsmidler som
folkeskoler i Tønder Kommune. Vi skal ikke starte fra 1. klasse. Vi har allerede engelsk og
dansk fra 0. klasse, så vi starter senere. Vi mener det er for meget med 3 sprog fra 0.
klasse.

Store klasse og Udskoling sælger i de næste uger ”Lillebror lotteri”

Tine Møller som er kasserer for klassekassen fortæller at der står Kr. 25.000 på den konto.
Camilla overtager efter sommerferien.

 

Dirigent: Protokolfører
_____________________________ _____________________________
Birger Jessen Hansen Birthe Jørgensen