Kristendomskundskab/Fortællefag

Kristendomsundervisningen ved Bedsted Friskole ligger ind under faget ”Fortælling”. Vores læseplans hovedpunkter tager dog udgangspunkt i Fællesmålene. Vi har dog den indstilling, at kristendom er et fortælle- og samtalefag, hvor eleverne møder baggrunden for den danske kultur og kan relatere den til deres hverdagsliv og de udfordringer, de møder. Derfor er der tre vigtige elementer: Fortællingen, efterbehandling og nærheden af fortællingen til det der sker i samfundet.

Læs mere her

Kristendom er en fast del af faget ”fortælling” sammen med generel filosofi.
I fortælletimerne ønsker vi indholdsmæssigt at leve op til folkeskolens trin og slutmål for faget kristendom.
De fortællinger der bruges, og som i fællesskab med eleverne efterbehandles, vælges ud fra tematiske sammenhænge og i henhold til trin- og fagmålene.
Faget fortælling omfatter mere end blot den mundtlige fortælling, så der indgår interne og eksterne fortællere, oplæsning, video, lydfiler, billeder osv.  Det centrale i fortællingen er lærernes fortælling for eleverne, og elevernes egne fortællinger for klassen. Vigtigt er fortællingen og dens indhold og opbygning som den viderebringes i forskellige medier, men også samtalen om fortællingen – altså efterbehandlingen. I kristendommen og filosofien møder vi en stor del af de temaer, der kan danne udgangspunkt for lærerens fortællinger og elevens fortælling om egne erfaringer. De emner, der vælges i fortællefaget, skal have tilknytning til elevernes oplevelser og hverdag, hvilket let løses gennem kristendommens universelle dimension.
Vores indfaldsvinkel er følgende: ”Skab et indtryk – og husk, at hvor der skabes et indtryk, er der også behov for et udtryk”.
Citat fra nynordiskskole.dk:”Fortælling skaber opmærksomhed og lydhørhed. Fortælling er demokratisk, fordi også dårlige læsere og elever, der har flest auditive kompetencer, kan være med. Når eleverne vænnes til selv at bygge en fortælling op, fra de er ganske små, og til selv at fortælle og til at lytte til hinanden, skabes der fortællerum, som giver fælles oplevelser og indlevelse i det faglige stof.”

Læseplan for faget ”fortælling” med udgangspunkt i kristendomskundskab:

Årgang og tema

Temaets overordnede indhold

Lilleklasse – 0.-2. klasse:

Samarbejde med fagene billedkunst og dansk omkring udvalgte temaer

Urhistorien /Tro og myter

Patriarkerne

Moses

Kongerne:

Jesus:

Adfærd og relationer:

Kirken:

Kristne symboler og ritualer:

Skabelsen, Adam og Eva, Syndefaldet, Kain og Abel samt Noahs ark

Abraham og Sara, Isak, Ismael, Esau, Jakob og drømmetyderen Josef

Historien om barnet i kurven, udvandringen fra Egypten, de ti bud og vandringen i ørkenen.

David og Goliat, Kong Saul og Kong David samt kong Salomon.

Jesus’ barndom og opværkst, Jesus´undere, Jesus lignelser og Jesus´død.

Forskelligehed og fællesskab, venner og uvenner, ensomhed og tillid.

Hvad er en kirke og en gudstjeneste? Kirkens historie og indretning.

Fisken, duen, korset, dåb, bryllup, begravelse og nadver.

Mellemklasse – 3.-5. kl

Samarbejde med fagene historie, billedkunst og dansk omkring udvalgte temaer.

Det gode og det onde:

Det Nye Testamente:

Verdensreligioner

Fællesskaber:

Hvad er et menneske:

Nordisk mytologi:

Religiøs kunst:

Folkekirken:

Etik og moral, ondskab, det gode, gode og onde gerninger, biblens etik, synd.

Elevernes fortællinger om oplevelser.

Den gode Samaritaner, Den moderne Samaritaner.

Jødedommens, Islams, buddhismens og hinduismens etik.

Gudsbegrebet, Jomfru Maria, Jesu fødsel, Jesus og De Ti Bud, Jesu lignelser, Jesu død, påske, kristi himmelfart, pinse. Paulus’ rolle.

Fortællinger om de fire store verdensreligioner og deres forskelle og ligheder.

Fællesskaber og strid i og mellem de fire store verdensreligioner – middelalderen, kolonitiden og moderne tid.

Venskab – Fokus på elevernes fortællinger.

Hvad adskiller os fra dyrene – teologisk, biologisk og psykologisk.

Trosbekendelsen

Fordybelse i historien og etikken bag asatroen samt overgangen til kristendommen.

Fortællinger ud fra Sagaerne.

Kalkmalerier, ikoner, krucifikser og kirkemusik.

Opbygning, formål og finansiering. Officielle og frivillige medarbejdere. Eksterne fortællere.

Storeklasse – 6.– 9. klasse

Samarbejde med fagene historie, geografi, biologi, samfundsfag, kreative fag og dansk omkring udvalgte temaer og emner.

Islam:

Forskellige trossamfund:

Verdensreligioner:

Kristendommens historie i Danmark:

Overgangsritualer:

Religion i forandring:

Religiøs kunst:

Myter:

Kristendommen i nutidens samfund:

Trosgrundlaget, koranen, trosretninger, profeten Muhammed, sharialoven, jihad, myte og fakta.

Et kig på avisernes historiefortælling.

Elevernes egne holdninger.

Fra New Age til Ateisme. Eksterne fortællere. Interviews.

Fordybelse i de tre andre store verdensreligioner.

Et samarbejde med historie om kortlægning af historien. Fortællinger om på de vigtigste personer og begivenheder.

Overgangsritualer i vores verden sammenlignes med andre kulturer.

Hvorfor ændrer religioner sig? Hvad kan påvirke mennesker til at foretage ændringer af deres religion? Kan man overhovedet ændre i ”Guds” ord og regler? Fokus på elevernes fortællinger.

Kunsten i de fire store verdensreligioner sammen-lignes. Elevernes fortælling gennem kunsten.

Hvad betyder myterne for det religiøse fællesskab?

Findes der myter udenfor religionen.

Hvordan har kristendommen det i Danmark i dag? Skal en præst i folkekirken tro på Gud? Skal der være religion tilstede for at have et godt samfund?