Generalforsamling 2018

Onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00 på Bedsted Friskole

Fremmødte: 31

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Conny Thomsen modtager genvalg og Inga K. Jensen modtager ikke genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer
 3. Indkomne forslag.

 

 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen valgt
 2. Protokolfører: Birthe Jørgensen valgt.
 3. Beretning v. Formand Aron Jørgensen:

Først, en stor tak til alle der har bakket om omkring støtteforeningen for Bedsted Friskole. Vi sætter stor pris på både de store og de mindre tjenester, som hver især bidrager til, at vi kan yde økonomisk support for vore børns skolegang, som bidrager til bedre læring og udvikling.

Som folk efterhånden kender det, beretter jeg fra sidste generalforsamling, og ikke regnskabsåret. Derfor kan der være mindre forskydninger i forhold til regnskabs-fremlæggelsen.

Først vil jeg nævne de ting, der har gjort, at vi har kunnet yde et stort bidrag til skolen i den tid de har haft byggeri på arbejdsplanen.

Medlemskort blev solgt kort efter sidste års generalforsamling, hvor vi er gået 1 medlem op, så vi i dag har 245 medlemmer.

Kontinuerligt igennem 2017 er der i samarbejde med forældre og elever fra skolen, samlet dåser i Bedsted og opland. Derudover er der solgt hobbyartikler fra boden, som også bruges til det årlige julemarked på Solgården. På Solgården har vi vanen tro, også haft Held og Lotto, som igen i 2017 har været en god succes.

Derudover har vi i 2017 startet op på salg af en ny udgave af Bedsted vin, som kan erhverves hos Let-køb. Vinen er som sådan ikke en friskolevin, men en vin som repræsenterer byen.

Af arrangementer og andre ting vi har været involveret i, kan nævnes følgende:

Servering v. jubilæum hos Be-Lø

Skovvandring v. Torben Ravn

Blomsterløg blev også sidste år solgt, lige som vi har haft gang i den sidste tid, hvor vi beklager den korte frist.

Sognefesten var en fælles indsats fra alle foreninger og interesserede i byen, som var et rigtig godt arrangement, med stor opbakning fra mange i byen.

Septemberfesten blev i 2017 afholdt med det laveste antal deltagende, nemlig omkring 80 mand. Dette gør at vi vil prøve at finde et nyt arrangement fremadrettet, som vi håber på god opbakning til.

Udover julemarked omkring årsskiftet har vi haft fyrværkerisalg via Let-køb, juletræssalg gennem Jürgen og Gitte, og indsamling af træerne efter nytår.

2018 er startet med kaffe til Mands minde, som arrangeres af menighedsrådet, servering til Bier fest i Bredebro samt servering til ”fest uden pung” i Løgumkloster. Arrangementer som vi håber vi kan få lov at deltage ved hvis chancen byder sig til næste år.

Pengene er selvfølgelig også brugt. Der kan nævnes teatertur for 8. og 9. kl. til Århus, borde + stole til nye undervisningslokaler, T-shirts til nye elever, Videoprojekter samt T-shirts til når nogen serverer på vegne af støtteforeningen.

Der kan derudover berettes, at der fra næste år, vil blive solgt medlemskort i anledning af skolefesten, generalforsamling, og derefter gået rundt til dem der ikke har købt, for at sælge. Dette gøres for at lette arbejdet, for bestyrelsen, som er beskæftiget med mange andre ting, som der allerede er berettet om. Derfor ser vi gerne at folk køber ved disse anledninger.

Til sidst, endnu en gang tak for samarbejdet i det forgangne år, og vi ser frem til samarbejdet fremover. Der er altid brug for hænder, og med det stigende antal elever, håber vi at vi får nemmere ved at finde personale til at hjælpe til.

Beretning taget til efterretning.

 

 1. Revideret regnskab fremlagt af Kirsten Hansen. Vedlagt. Viser et underskud på kr. 26.415,84. Heri er medregnet at der er udbetalt gaver til Friskolen for Kr. 108.187.09. Kenny roser det arbejde, som støtteforeningen laver med at indsamle penge.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Conny Thomsen genvalgt og Vibeke Skyum valgt.

 1. Valg af 2 suppleanter: Anette Meine og Dorte Olesen Valgt
 2. Valg af 2 revisorer: Bjarne Jacobsen og Jonna Nissen Valgt.
 3. Indkomne forslag. Ingen indkommet

 

 

 

 

________________________________________                      ____________________________________

Dirigent                                                                          Protokolfører

 

Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder.
 4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet.
 5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
 6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2018 til orientering.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

På valg er Mette Jacobsen og Bent Thomsen som modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

På valg er Camilla Kock-Knudsen som modtager genvalg

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen.

 

 

 1. Dirigent: Jens-Erik Sørensen

 

 1. Valg af protokolfører: Birthe Jørgensen

 

 1. Bestyrelsens beretning v. formand Linda Abrahamsen:

Siden generalforsamlingen i 2017 har der været en del mere arbejde og store beslutninger at tage på grund af den nye tilbygning. Byggeriet har nu ikke taget al vores tid, vi har også brugt tid på alle de opgaver som skal løses/besluttes for at skolen kører og udvikler sig.

Skolepengene blev hævet med 10 kr. pr. mdr. for skoleåret 2017/2018.

Skolepengene steg fra 975 kr. til 985 kr. pr.mdr. i 11 mdr.

Prisen på 745 kr. for SFO er uændret.  Vi ligger stadig i den lave ende.

Frem til sommerferien blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret, dog var der ro på en anden måde idet der ikke var en 9. klasse, som skulle til eksamen. Dagen før sommerferien holdt elever og forældre sommerafslutning med grill og hygge.

Da der ikke var nogen 9. klasse var der ingen dimension. 1 elev tog på efterskole.

Elever og personale sluttede skoleåret med en sommertur til Vadehavet.

Første dag efter sommerferien startede der 81 elever og 24 i SFOen. De startede med at fejret skolens 5 års fødselsdag med en kæmpe kagemand.

 1. august blev personalestaben også udvidet med lærerne Ina, Alin og 2 musiklærer Anne og Jens Morten samt Lotte i SFO’en + lidt rengøring. Det er mit indtryk at I alle er faldet rigtig godt til.

Skoleåret startede med den årlige rystesammen tur, som gik til Aabækhytten ved Aabenraa. Som altid en rigtig god tur, men den var lidt fugtig.

Tilbygningen

Sommeren gik med at finde frem til hvilke behov, de nye lokaler skulle opfylde og hvordan det færdige resultat skulle se ud.

Den 25. september 2017 startede nedrivning så endelig af toiletbygningen og hvad der ellers kulle fjernes for at få plads til tilbygningen. Det var en stor dag, da vi kunne invitere til rejsegilde den 10. november 2017, og dejligt at så mange havde lyst til at fejre dagen sammen med os. Vi havde et håb om, at kunne blive færdig til jul men vejret var ikke helt på vores side.

 

Den 19. februar 2018 kunne vi så invitere til indvielse af de nye lokaler.

Der blev klippet 2 røde bånd, mindre kunne ikke gøre det. Om formiddagen indviede eleverne og personalet de nye lokaler, hvor de klippede bånd og hyggede sig med kæmpe kagemand. Om eftermiddagen var det mere formelt med taler og besøg af borgmesteren, som klippede bånd nr 2. Dejligt at så mange havde lyst til at være med til at gøre dagen til noget særligt, ved at komme forbi og se tilbygningen.

I er gode til at bakke op om det, der sker på skolen.

Der er blevet holdt mange møder med arkitekt og håndværkere.

En stor tak til jer, som var med i det udvalg som blev nedsat til at stå for opgaven med byggeriet, især til dig Kenny som holdt skarpt øje med om alt nu blev, som det skulle. Også en tak til elever og personale for jeres tålmodighed, I har haft lidt trange kår i det halve år men I har formået af få det bedste ud af det. Det var værd at vente på, resultatet er blevet rigtig godt.

Det har også kostet lidt at bygge til og da har støtteforeningen været en kæmpe støtte, de har betalt en hel del til møbler/indretning/it udstyr m.m alt noget som kommer eleverne til gode.

Tusind tak for det. SE vækstfonden har givet tilsagn om 150.000 kr.

De andre fonde som der blev sendt en ansøgning til, har desværre givet afslag.

 

Arrangementer m.m

 

Den første torsdag i november havde vi åbenskole, som flere og flere Friskoler på landsplan efterhånden har. Der var lavet små workshops, så man kunne få en fornemmelse af hvad skolen byder på, når man er elev her. Ii hallen var der mulighed for at lege på en motorikbane.

Dagen er samtidig også den dag, hvor man indskriver sit barn til det kommende skoleår. Indskrivning kan selvfølgelig ske hele året rundt, men jo før jo bedre.

 

Der har været afholdt klippe-klistre dag, juleafslutning og skolefest. Til Skolefesten var der som altid fuld hus, generalprøven var også godt besøgt. Det er en fornøjelse at være med til at arrangere disse arangementer, når der er så stor en tilslutning.

Vi har igen haft en ”alene hjemme” dag, hvor personalet havde en dag til planlægning af næste skole år m.m. Vi brugte dagen til at lave en anderledes dag for eleverne. 0/1 var på besøg hos Heine, 8./9. på virksomhedsbesøg hos BeLø og Hydro. 2.,3.,4.,5.,6. og 7. kl. var på byvandring, hvor de fik at se, hvor der i gamle dage havde været butikker og virksomheder.

Der var sat skilte op ca. 50 steder og enkelte steder, stod der personer med en god hukommelse og fortalte om, hvordan det havde været før i tiden. Alle lærte noget den dag. Vi spiste varm mad sammen og sluttede dagen med bevægelse og hjernegymnastik.

Jeg vil gerne sige mange tak til alle som hjalp med at få dagen til at hænge sammen. Det er en af de goder, vi har ved at bo i et lokalsamfund, hvor vi kommer hinanden ved. Det skal vi huske at værdsætte og gøre brug af.

 

Udvalgene

Lige nu arbejder vi med at finde en barselsvikar for Kristina, og at få kabalen til at gå op med personale til næste skoleår.

PR gruppen arbejder med nyhedsbrev, opretholde den gode kontakt/samarbejde med børnehaver i området og forsøger at få aviserne til at skrive om særlige begivenheder og m.m.

Bygningsudvalget kan altid finde noget at lave.

Vi har stadig ingen pedel.

Praktiske opgaver og grundig rengøring løser forældrene i fællesskab, når vi har vores 2 årlige arbejdsformiddage. Der plejer at være god opbakning til arbejdsdagene.

Vi har heldigvis stadig vores gode hjælpere, som tager sig af udenoms arealerne ved Sputnik, foran skolen og skolegården. Vi behøver ikke at tænke på, om det bliver gjort, for det gør det. Tusind tak for, at I påtager jer opgaven.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, frivillige borgere og ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville skolen ikke være det, den er i dag. Der vil altid være brug for jer.

Personalet I skal have en særlig tak for alt det arbejde I lægger i skolen og eleverne.

 

Beretning v. Skoleleder Kenny Snitgaard:

 

Stor elevtilgang

Jeg skal i år igen berette om en skole med fremgang i elevtallet fra 60 elever den 5/9 2016 til 81 elever den 5/9 2017. Vi har faktisk oplevet en god stigning hver år siden skolens start, men 2017 var exceptionel, da der kun var en elev, der forlod skolen, og samtidig kom der en meget stor 0. klasse ind.

Det har naturligvis betydet meget for skolens økonomi, men det vil Mathias fortælle om senere. Jeg vil i det kommende hellere holde mig til det, som vi på skolen bruger meget tid på:

Udviklingen af gode strukturer,

godt personalesamarbejde

og en pædagogik, der favner alle børn.

Det er jo en utrolig positiv udvikling at få mange nye elever hvert år, hvilket dog samtidig har skabt store udfordringer både mht. plads, struktur, personale og pædagogik.

Hvert år i de 5 snart 6 år skolen har eksisteret, har forholdene været anderledes og nye. Personalet har skullet forholde sig til nye elever, nye klasser, nye forældre og ikke mindst nye kollegaer. Det kan kun klares med rigtig dygtige og engagerede lærere, der er villige til forandring og nytænkning.

2017 har dog været det år med de største forandringer indtil nu. Elevtallet blev så stort, at vi ikke længere havde klasser nok.

Vi kunne godt have afvist at optage flere elever, men langt de fleste der kom ind, var lokale børn som startede i 0. klasse.

Vi opfatter os som Bedsteds lokale skole, så vi ønsker ikke at afvise elever fra lokalområdet, hvis vi har nogen mulighed for at tilgodese deres behov.

Allerede ved personalets pædagogiske dag i marts måned brugte vi meget tid på at se på en ny og bedre struktur for klasserne og samtid drøftede vi også, hvordan vi kunne tilgodese den store 0.-1. klasse, som vi ville få.

Plan om tilbygning

Bestyrelsen begyndte lige fra starten af 2017 at undersøge, hvordan vi kunne skabe plads til en ekstra klasse indenfor de eksisterende rammer eller ved tilbygning. Valget faldt i sidste ende på en tilbygning.

Heldigvis har det været muligt gennem årene at opspare en del egenkapital og budgettet for 2017 viste et overskud, men stadig skulle det være en økonomisk fornuftig.

Vi fik arkitekt Harald Christensen til at komme med forslag til tilbygning af 2 klasselokaler.

De første forslag Harald kom med, var bestyrelsen ikke helt tilfredse med. Vi måtte igen bruge en måned på at finde frem til den optimale placering.

Der var et utroligt positivt samarbejde i bestyrelsen om at finde placering og størrelse.

Da placeringen var fundet, fik Harald til opgave at skabe nogle fornuftige bygninger indenfor en stram budgetramme, som Linda og Mathias forhandlede sig frem til – og de er to ”hårde hunde”, når det gælder forhandlinger.

 

Ansættelse af nye lærere

Vores beregninger viste at vi havde brug for to nye lærere – en fuldtidslærer og en i en 80% stilling.

Selvom vi indtil da havde været rigtig heldige og fundet de helt rigtige lærere til skolen, troede jeg ikke, at dette held kunne fortsætte – specielt mht. 80% stilling.

Men heldet var igen på vores side, vi havde rigtig mange gode ansøgere og blandt dem var Ina, som lige var den person vi søgte. Samtidig var der en anden meget kvalificeret ansøger, som helst vil ansættes i en 80% stilling, da han ved siden af arbejdet studerer på Ålborg Universitet, og det var Alin.

Det lykkedes også at få ansat to erfarne og dygtige timelærere, som kunne overtage musik. Jens Morten hos de yngre elever og Anne til de ældre.

Man kan ikke sige andet end, at vi igen har været rigtig heldige.

Skoleårets afslutning

Da vi ikke havde nogen 9. klasse blev skoleåret 2016/17 afsluttet uden eksamen. Vi havde dog to fantastiske afslutningsture. Lilleklassen og mellemklassen tog til Glad Zoo ved Lintrup. Storeklassen og udskolingen tog til Mandø.

Det nye skoleår begynder

Efter sommerferien gik vi i gang med det nye skoleår med 5 klasser og 81 elever. Skolens struktur og lærernes arbejdsopgaver var allerede blevet aftalt før sommerferien, men der var stadig en masse omkring indholdet og samarbejdet, som skulle falde på plads sammen med en helt ny klassestruktur.

Det var en rigtig spændende opgave med fire nye ansatte og samtidig den udfordring, at vi faktisk havde et klasselokale for lidt, indtil den nye tilbygning stod klar.

Vi havde derfor aftalt at 0.-1. klasse skulle holde til i vores musiklokale.

Det betød at de nye musiklærere skulle klare sig med biblioteket som et midlertidig lokale.

Så nu stod Lis og Lone med den største 0.-1. klasse, vi nogensinde havde haft, i et lokale, som kun lige og lige kunne huse dem, og de nye musiklærere med et lokale, hvor der ofte gik folk igennem midt i timen.

Jeg var ikke stolt over de vilkår, vi kunne byde på, men de gik til arbejdet med engagement og en positiv grundholdning. Det samme gjorde lærerne i de øvrige ”nye” klasser.

Vi havde en herlig skolestart med mange nye stolte elever og forældre, som vandrede op gennem de ældre elevers sædvanlige dannebrogs-espalier. Det er for mig altid et af årets bedste øjeblikke.

Vores årlige sammenrystningstur, kan man vel godt sige, blev en våd omgang, men det gjorde den på ingen måde mindre givende, for det førte til at eleverne fandt sammen på nye måder. Vi havde en rigtig dejlig tur til Åbæk Hytten ved Åbenrå.

Meget hurtigt fandt det hele på skolen et godt leje. Lone, Ketty og Lis havde bare helt styr på indskolingen. De nye lærere faldt hurtigt til og var helt med på den kultur, som vi har på skolen og ikke mindst på lærerværelset.

 

Tidlig indsats mht. læsning

I dette skoleår havde vi mulighed for at give 0.-1. klasse 14 lektioner om ugen, hvor klasserne med Kettys hjælp kunne årgangsdeles. 14 lektioner er faktisk over en halv lærerstilling og dermed en stor investering, men mange af timerne bruges på læsetræning. Læsning er forudsætning for al anden læring, så jeg mener klart, at det er en god investering.

 

SFO’en er også vokset

SFO’en havde også fået en del nye børn, så vi ansatte Lotte Skou som medhjælper til de mest travle timer.

Start på den nye tilbygning

Sidst i august blev udbudsmaterialet til tilbygningen gjort klar og udsendt.

Sidst i september begyndte vi på den nye tilbygning, og samtidig kom regnen for alvor. Det regnede uafbrudt og selvom de forskellige byggefirmaer gjorde det bedste, blev tilbygningen mere og mere forsinket.

Den 10. november holdt vi et meget velbesøgt rejsegilde.

Vi havde håbet på, at bygningen stod klar til juleferien, men det blev i stedet til vinterferien 2018.

Styr på området omkring skolebygning og idrætspladsen

For at få plads til byggematerialer og maskiner byttede vi rundt på skolegården og parkeringspladsen. Parkering kom midlertidig til at foregå på Syrenvej og legearealet i forbindelse med denne.

Om denne ordning skal fortsætte vil vi snakke med de lokale foreninger og børnehaven om, ved et møde, som borgerforeningen arrangerer. Et møde, hvor vi gerne skulle komme frem til en fælles fremadrettet plan omkring hele området med idrætspladsen og Syrenvej.

 

En udskoling med gang i

I oktober tog 8.-9. klasse på lejrskole til København. En af de mange aktiviteter, som vi laver for at skabe afveksling og læring på skolen. For 8.-9. klasser drejer det sig om 30-35 dage der i dette skoleår vil blive brugt på andre aktiviteter end den normale undervisning, bl.a.:

Skoleskills, brobygning, Tønderfestival, erhvervspraktik, projektopgave, teaterforestillinger osv.

Fremtiden

Den nye tilbygning er nu taget i brug, og jeg må sige, at den er blevet endnu bedre end vi havde turdet håbe på. De yngste nyder virkelig den plads og det gode undervisningsmiljø, som de har fået.

I år til personalets pædagogisk dag har vi drøftet skolens røde tråd, som der i fremtiden skal løbe igennem vores undervisning i de kommende år.

Vi ved nemlig allerede nu, at skolen vil have omkring 80 elever frem til 2022, og det giver ro til, at vi kan koncentrere os om år for år at forbedre og udvikle skolens pædagogiske profil.

Den økonomiske fremtid ser også meget positiv ud, og det vil Mathias fortælle mere om som det næste.

 

Kenny fremviser derefter stemningsbilleder fra året.

Beretningerne taget til efterretning.

 

 1. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet. Han præsenterer sig selv og fortæller, at han har været på besøg d. 1. 9.17 og d. 23.1.18

Fremlægger tilsynsrapporten. Se Friskolens Hjemmeside.

Elevernes faglige standpunkt lever op til de krav der er.

 

 1. Mathias Knudsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

Regnskabet er revideret uden påtegning af Tønder Revision.

Regnskabet viser et overskud på Kr. 601.931kr.

Spørgsmål om hvad der betales til kommunen i husleje: 40.000 kr. pr. år. Fra i år stiger den med 5.000 kr. i 5 år.  Byggeriet budgetteret med 2.080.000 kr. – revideret budget til 2.230.000 kr. – Reelt har det kostet 2.240.000 kr. – De 2.000.000 kr. betaler Friskolen selv. Resten er indkommet fra tilskud fra fonde og Støtteforeningen. Den nye bygning ligger på Friskolens grund – Lys og varme er koblet til Sputniks tilslutninger, så den bliver holdt uden for de kommunale tilslutninger.

Årsrapport taget til efterretning.

 1. Mathias Knudsen forelægger budgettet for 2018 til orientering. Der regnes med 83 årselever i forhold til 2017 med 68 årselever.

Budgettet viser et overskud på kr. 357.576. I 2018/19 bliver der lavet en ny ferielov, som betyder at skolen skal deponere de optjente feriepenge.  Bydget vedlagt som bilag.

Forslag om, at der bliver opsat en hjertestarter på Friskolen.

 

 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

Mette Jacobsen og Bent Thomsen genvalgt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

Camilla Kock-Knudsen genvalgt.

 

 1. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen: Kirsten Jørgensen og 1 fra skolekredsen: Kim Dons Sørensen.

 

 1. Svend Aage Jacobsen fra Belø – Byggeriet blev ikke så dyrt som først antaget, så vi fik overrakt en check på Kr. 25.000 kr. til brug for skolen.

Forespurgt til hvordan skolen er stillet under en evt. strejke: Der vil være 4 lærere på skolen – man må have det skema man normalt har og der vil være opsyn på skolen med eleverne.

 

 

 

________________________________________               ____________________________________

Dirigent                                                                   Protokolfører